top capital

השלמת הון עצמי

הלוואת הגישור ניתנת ליזמים לטובת המשך פיתוח עסקיהם גם כאשר תזרים המזומנים "לוחץ", ההלוואה ניתנת ליזמים בעלי ניסיון בלבד ובתנאי שהם יודעים להצביע על מקור סילוק ההלוואה שבד"כ אינו קשור בנכס המשועבד.

טופ קפיטל מעמידה הלוואות גישור ליזמים/מארגני קבוצות רכישה להשלמת רכישת קרקע זמינה לבנייה או ליזמים אשר מבקשים למנף נכס קיים לטובת השקעה אחרת או לטובת חילוץ הון עצמי הדרוש ליזם במימון פרויקט אחר במסגרת ליווי בנייה. הלוואת גישור ניתנת כאשר היזם צופה לקבל הכנסות עתידיות שישמשו כמקור פירעון להלוואה ושאינן קשורות בנכס המשועבד לטובת החברה.

הלוואות גישור ניתנות לתקופה של עד 3 שנים במהלכן היזם משלם את מרכיב הריבית באופן שוטף. היקף ההלוואה נקבע ע"י שמאות תקן 19 ועל פי איתנותו הפיננסית של היזם.

מעטפת שלמה של פתרונות מימון והלוואות

מימון מלא במקום אחד

1. קבלת דו"ח שמאות תקן 19

2. הצעה למימון תוך 24 שעות
3. עד 5 ימים מאישור ההצעה אישור ועדות אשראי
4. חיתום משפטי, רישום שעבודים והבטוחות תוך חודש
5. קבלת כספי ההלוואה תוך ימים ספורים מתחילת התהליך