top capital

חילוץ הון עצמי

חילוץ הון עצמי מיועד ליזמים אשר מקדמים מספר פרויקטים במקביל ומעוניינים לחלץ הון עצמי שהושקע על ידם בפרויקט. גם לאחר שהפרויקט נכנס למימון בנייה לא תמיד מאפשר המממן הבכיר לחלץ עודפים או את ההון העצמי של היזם עד לגמר הפרויקט או לכל הפחות עד לשלבים מאוחרים של 50% בנייה וכ- 50% מכירות. למעשה עד לשלב זה ההון העצמי של היזם "כלוא" בפרויקט והיזם מתקשה להמשיך ולקדם את ייתר הפרויקטים אשר תלויים בשלביות של הפרויקט הראשון.

לידר טופ קפיטל מעניקה הלוואות "חילוץ הון עצמי" ובכך מאפשרת ליזם לקדם את יתר הפרויקטים במקביל ומאפשרת ליזם למקסם את התשואה ביחס להון העצמי שמשרת יותר מפרויקט אחד.

היקף ההלוואה יקבע על פי מאפייני הפרויקט, מצבו הפיזי (אחוז בנייה), אחוז המלאי שנמכר ובהסכמת הגורם המממן הבכיר.

באמצעות הלוואות "חילוץ הון עצמי" מאפשרת החברה ליזמים לקדם מספר פרויקטים במקביל וללא הצורך להעמיד הון עצמי נוסף אלא באמצעות "מחזור" ההון העצמי הכלוא בפרויקט שכבר בביצוע.

הלוואות כנגד מלאי

לעיתים יזמים מעוניינים לדחות מכירת מלאי קיים מכיוון שהם צופים עליית מחירים או שהם מעוניינים לצבור מלאי לשכירות שיצור זרם הכנסות לחברה.

החברה מעניקה הלוואות כנגד שעבוד המלאי ובתנאי שהפרויקט הסתיים והדירות מוכנות לאכלוס והתקבל טופס 4.