top capital

ליווי בנייה מלא

חברת טופ קפיטל יחד עם חברת פניקס ביטוח מציעה מעטפת מימון מלאה ליזמים ופרויקטים בנדל"ן. המימון ניתן במסגרת ליווי בנייה סגור וכולל: משלים הון עצמי, מסגרות לבנייה, פוליסות חוק מכר, ערבויות ביצוע ועוד. המימון ניתן בתנאים מסחריים תחרותיים לבנקים ומסגרת שירותים מהירה ויעילה משמעותית.

 
החברה מתמחה במימון פרויקטים למגורים מסחר ומשרדים ובכלל זה פרויקטים מסוג התחדשות עירונית: תמ"א 38/1, תמ"א 38 הריסה בניה ופינוי בינוי.

 
הניסיון הרב של החברה במימון פרויקטים בנדל"ן לצד ההיכרות והשליטה בתהליכי ייזום ובנייה מעניקים לחברה את היכולת ליצור מתווה מימון אופטימלי התואם את צורכי היזם והפרויקט ובכך גם מפחית את עלויות המימון. הליך בחינת הפרויקט ואישור האשראי קצר ויעיל הודות לעצמאות החברה והיכולת לקבל החלטות לכל צורכי האשראי במקום אחד ובהסכם מימון אחד.

לווי בנייה

שילוב של עוצמה ויעילות

התהליך המהיר ביותר לליווי ובניה

1. פניה לקבלת מימון

2. הצעה למימון תוך 24 שעות
3. ועדת אשראי תוך 3 ימים
4. פתיחת ליווי תוך 3 שבועות

חוב בכיר

המשמעות היא רישום שעבוד מדרגה ראשונה (חוב בכיר) על המקרקעין של הפרויקט. במצב זה, כל השקעה בפרויקט משביחה את שווי הנכס המשועבד. במקרה של שעבוד הפרויקט כולו, הגוף המממן משעבד לו את הזכויות החוזיות והאחרות, הקיימות והעתידיות של היזם הפרויקט. בכל פרויקט בליווי סגור, נפתח חשבון פרויקט נפרד המשועבד לגוף המממן, דרכו עוברים כל הכספים הקשורים לפרויקט.

פוליסת חוק מכר

חוק המכר דירות דן בכללים החלים על הקבלן ועל המוסד הפיננסי המממן את הפרויקט. על הסכם הליווי של הפרויקט בין המוסד הפיננסי לקבלן, לכלול את חובת שני הצדדים כלפי רוכש דירה, לרבות היבטים הנוגעים לגבייה על פי הסדר שוברים. המוסד הפיננסי מפיק פנקס שוברים בגין כל דירה הנמכרת בפרויקט, אשר ישמש את הרוכש בכל תשלום על חשבון מחיר התמורה.

השלמת הון עצמי

בכל פרויקט בנייה המלווה על ידי בנק מסחרי בישראל נדרש היזם להעמיד הון עצמי כתנאי להעמדת מסגרות האשראי ופתיחת הליווי הבנקאי. רכיב ההון העצמי של היזם משמש לבנק כרית בטחון נוספת להבטחת החוב של היזם והוא בד"כ מהווה 20-30% מתקציב הפרויקט. החברה מציעה ללקוחותייה הלוואות "השלמת הון עצמי" גם כאשר הפרויקט ממומן ומנוהל על ידי בנק אחר.