top capital

ליווי בנייה מלא

לידר טופ קפיטל, בשיתוף חברת ביטוח מובילה מציעה פתרונות מימון מלאים לפרויקטי נדל"ן למגורים מסוג תמ"א 38, התחדשות עירונית, פינוי בינוי ועסקאות קומבינציה. סל שירותי החברה כולל את כול צורכי האשראי הדרושים במימון פרויקטי מגורים: השלמת הון עצמי, מסגרות אשראי לבנייה, ערבויות ופוליוסת חוק מכר.

מימון הפרויקט מבוצע במנגנון "ליווי בנייה סגור" והוא מהווה חלופה מלאה ובטוחה למימון בנקאי. האשראי והערבויות אותם מעמידה החברה מובטחים בשעבוד מדרגה ראשונה כולל המקרקעין, שעבוד שוטף על זכויות היזם בפרויקט, שעבוד חשבון הפרויקט וייתר הבטוחות הנהוגות בליווי בנייה ואשר תכליתן להבטיח את יכולת החברה, במקרה של כשל, להיכנס בנעלי היזם ולהשלים את הפרויקט.

הניסיון הרב של החברה במימון פרויקטי נדל"ן לצד ההיכרות והשליטה בתהליכי ייזום ובנייה מעניקים לחברה את היכולת ליצור מתווה מימון אופטימלי התואם את צורכי היזם והפרויקט ובכך גם מפחית את עלויות המימון. הליך בחינת הפרויקט ואישור האשראי קצר ויעיל הודות לעצמאות החברה והיכולת לקבל החלטות לכל צורכי האשראי במקום אחד ובהסכם מימון אחד. שירותי החברה, שיעור הריביות והעמלות מוצעים בתנאים מסחריים תחרותיים לאלה המקובלים במערכת הבנקאית בישראל.

לווי בנייה

שילוב של עוצמה ויעילות

התהליך המהיר ביותר לליווי ובניה

1. פניה לקבלת מימון

2. הצעה למימון תוך 24 שעות
3. ועדת אשראי תוך 3 ימים
4. פתיחת ליווי תוך 3 שבועות

חוב בכיר

המשמעות היא רישום שעבוד מדרגה ראשונה (חוב בכיר) על המקרקעין של הפרויקט. במצב זה, כל השקעה בפרויקט משביחה את שווי הנכס המשועבד. במקרה של שעבוד הפרויקט כולו, הגוף המממן משעבד לו את הזכויות החוזיות והאחרות, הקיימות והעתידיות של היזם הפרויקט. בכל פרויקט בליווי סגור, נפתח חשבון פרויקט נפרד המשועבד לגוף המממן, דרכו עוברים כל הכספים הקשורים לפרויקט.

פוליסת חוק מכר

חוק המכר דירות דן בכללים החלים על הקבלן ועל המוסד הפיננסי המממן את הפרויקט. על הסכם הליווי של הפרויקט בין המוסד הפיננסי לקבלן, לכלול את חובת שני הצדדים כלפי רוכש דירה, לרבות היבטים הנוגעים לגבייה על פי הסדר שוברים. המוסד הפיננסי מפיק פנקס שוברים בגין כל דירה הנמכרת בפרויקט, אשר ישמש את הרוכש בכל תשלום על חשבון מחיר התמורה.

השלמת הון עצמי

בכל פרויקט בנייה המלווה על ידי בנק מסחרי בישראל נדרש היזם להעמיד הון עצמי כתנאי להעמדת מסגרות האשראי ופתיחת הליווי הבנקאי. רכיב ההון העצמי של היזם משמש לבנק כרית בטחון נוספת להבטחת החוב של היזם והוא בד"כ מהווה 20-30% מתקציב הפרויקט. החברה מציעה ללקוחותייה הלוואות "השלמת הון עצמי" גם כאשר הפרויקט ממומן ומנוהל על ידי בנק אחר.