top capital

מימון פרויקטים למגורים

טופ קפיטל, בשיתוף חברת ביטוח מובילה מציעה פתרונות מימון מלאים לפרויקטי נדל"ן למגורים מסוג תמ"א 38, התחדשות עירונית ועסקאות קומבינציה. סל שירותי החברה כולל את כול צורכי האשראי הדרושים במימון פרויקטי מגורים: השלמת הון עצמי, מסגרות אשראי לבנייה, ערבויות ופוליוסת חוק מכר.

מימון הפרויקט מבוצע במנגנון "ליווי בנייה סגור" והוא מהווה חלופה מלאה ובטוחה למימון בנקאי.  האשראי והערבויות אותם מעמידה החברה מובטחים בשעבוד מדרגה ראשונה כולל המקרקעין, שעבוד שוטף על זכויות היזם בפרויקט, שעבוד חשבון הפרויקט וייתר הבטוחות הנהוגות בליווי בנייה ואשר תכליתן להבטיח את יכולת החברה, במקרה של כשל, להיכנס בנעלי היזם ולהשלים את הפרויקט. 

הניסיון הרב של החברה במימון פרויקטי נדל"ן לצד ההיכרות והשליטה בתהליכי ייזום ובנייה מעניקים לחברה את היכולת ליצור מתווה מימון אופטימלי התואם את צורכי היזם והפרויקט ובכך גם מפחית את עלויות המימון. הליך בחינת הפרויקט ואישור האשראי קצר ויעיל הודות לעצמאות החברה והיכולת לקבל החלטות לכל צורכי האשראי במקום אחד ובהסכם מימון אחד. שירותי החברה, שיעור הריביות והעמלות מוצעים בתנאים מסחריים תחרותיים לאלה המקובלים במערכת הבנקאית בישראל.

לווי בנייה