top capital

מימון קבוצות רכישה

טופ קפיטל מתמחה במימון קבוצות רכישה ומאז 2009. החברה  צברה ניסיון רב במימון וליווי של עשרות קבוצות רכישה בהיקף של אלפי יח"ד דיור ועשרות אלפי מ"ר של מסחר ומשרדים. ההחלטה לממן קבוצת רכישה מורכבת ממספר רב של פרמטרים החל מזהות המארגן, היתכנות הכלכלית ורווחיות הפרויקט, גודל הקבוצה, הרכבה ומיקום הפרויקט. מארגן הקבוצה נדרש לערוך דוח אפס שמבוצע ע"י שמאי מקרקעין, מוכר מטעם החברה. דוח האפס בודק וסוקר בהרחבה את הפרויקט מנקודת ראות כלכלית, משפטית ותכנונית. בנוסף הדוח מציג את ההשקעות ואומדן העלות היחסית לכל יחידה ויחידה בנפרד כך שניתן יהיה להתאים מסגרות אשראי פרטניות בהתאם.

מימון הבנייה נעשה במתכונות של ליווי בנייה סגור והעמדת מסגרות אשראי פרטניות. שחרור הכספים לחשבון הפרויקט ולספקים השונים נעשה בהתאם לדוחות ביצוע תקופתיים הנעשים על ידי השמאי/מפקח שנבחנים ומאושרים על ידי החברה. שיעור המימון לא יעלה על 60% מתקציב הפרויקט וחברי הקבוצה נדרשים להעמיד את כל ההון העצמי כתנאי לפתיחת מסגרות האשראי. להבטחת האשראי הקבוצה תשעבד בדרגה ראשונה את המקרקעין, הסכם השיתוף, הסכם הקבלן, חשבון הפרויקט וייתר הבטוחות והשעיבודים הנהוגים במימון סגור לקבוצות רכישה.

שילוב של נסיון, חיבור לשטח ועוצמה כלכלית

המובילים בישראל במימון קבוצות רכישה

1. קבלת דוח 0

2. הצעה למימון תוך 24 שעות
3. עד 5 ימים מאישור ההצעה אישור ועדות אשראי
4. חיתום מישפטי פרטני עד 60 יום
5. פתיחת ליווי תוך 3 חודשים