top capital

מימון קבוצות רכישה

לידר טופ קפיטל מתמחה במימון קבוצות רכישה ומאז 2009 צברה ניסיון רב במימון וליווי של עשרות קבוצות רכישה בהיקף של אלפי יח"ד דיור ועשרות אלפי מ"ר של מסחר ומשרדים.

ההחלטה לממן קבוצת רכישה מורכבת ממספר רב של פרמטרים החל מזהות המארגן, היתכנות הכלכלית ורווחיות הפרויקט, גודל הקבוצה, הרכבה ומיקום הפרויקט. מארגן הקבוצה נדרש לערוך דוח אפס שמבוצע ע"י שמאי מקרקעין, מוכר במערכת הבנקאית.

דוח האפס בודק וסוקר בהרחבה את הפרויקט מנקודת ראות כלכלית, משפטית ותכנונית. בנוסף הדוח מציג את ההשקעות ואומדן העלות היחסית לכל יחידה ויחידה בנפרד כך שניתן יהיה להתאים מסגרות אשראי פרטניות בהתאם.

מימון הבנייה נעשה במתכונות של ליווי בנייה סגור והעמדת מסגרות אשראי פרטניות. שחרור הכספים לחשבון הפרויקט ולספקים השונים נעשה בהתאם לדוחות ביצוע תקופתיים הנעשים על ידי השמאי/מפקח שנבחנים ומאושרים על ידי החברה.

שילוב של נסיון, חיבור לשטח ועוצמה כלכלית

המובילים בישראל במימון קבוצות רכישה

1. קבלת דו"ח 0

2. הצעה למימון תוך 24 שעות
3. עד 5 ימים מאישור ההצעה אישור ועדות אשראי
4. חיתום משפטי פרטני עד 60 יום
5. פתיחת ליווי תוך 3 חודשים