top capital

מימון קבוצות רכישה

לידר טופ קפיטל מתמחה במימון קבוצות רכישה ומאז שנת 2009 לקחה חלק במימון עשרות קבוצות רכישה בהיקף אלפי יח"ד ועשרות אלפי מ"ר שטחי מסחר ומשרדים.

 
לצורך מימון קבוצות רכישה הקימה החברה קרן ייעודית המורכבת בעיקרה משותפים מוסדיים מובילים כגון: ילין לפידות (שותף עוגן), פניקס ביטוח, בית השקעות אנליסט, גלעד פנסיה, הבנק הבינלאומי ושותפים נוספים. במסגרת הקרן משמשת החברה כשותף כללי.

 
מימון הפרויקטים מסוג קבוצות רכישה נעשה במתכונת של ליווי בניה סגור והעמדת מסגרות אשראי פרטניות לכל אחד מחברי קבוצת הרכישה בדומה למנגנון הניהול הפיננסי המקובל בבנקים.

שילוב של נסיון, חיבור לשטח ועוצמה כלכלית

המובילים בישראל במימון קבוצות רכישה

1. קבלת דו"ח 0

2. הצעה למימון תוך 24 שעות
3. עד 5 ימים מאישור ההצעה אישור ועדות אשראי
4. חיתום משפטי פרטני עד 60 יום
5. פתיחת ליווי תוך 3 חודשים