top capital

מן העיתונות

עידן חדש במימון פרויקטים לנדל"ן

בשנים האחרונות התרחב היצע פתרונות המימון לפרויקטים בליווי בנייה, בין היתר בשל יכולתם של הגופים החוץ-בנקאיים לספק מערך בטוחות ומנגנוני פיקוח ראויים לפרויקטים בייזום. מה המשמעות של כך לשוק?

כך מוציאים לדרך פרויקט תקוע

יצירתיות, תושייה וגמישות: בניין מגורים אחד בתל אביב מדגים איך פתרון מימוני יכול להניע קדימה פרויקטים שנראים אבודים. גיא רוזן, מנכ"ל שותף בחברת המימון החוץ-בנקאי טופ קפיטל, עם המסקנה שאתם חייבים להכיר

עוצמה חדשה בלויי בנייה בישראל

לידר, הפניקס ומור מקימות שותפות מימון חוץ־בנקאי לנדל"ן. השותפות החדשה תעניק מימון של עד 2 מיליארד שקל הן לפרויקטי דיור חדשים והן למיזמים של התחדשות עירונית. לידר תחזיק ב־66% מהמניות, הפניקס ב־20% ומור ב־14%

ראיון אישי עם פולי טטרו, מנכ"ל משותף בחברת המימון טופ קפיטל

ראיון עם גיא רוזן, במסגרת האולפן השקוף, עיר הנדל"ן 2019

איך מתבצע מימון לקבוצת רכישה? פולי טטרו - לידר טופ קפיטל